Zásady poprodejního servisu

Tyto poprodejní zásady FREEGO (dále jen „zásady“) se vztahují pouze na produkty FREEGO, které jste zakoupili od autorizovaných prodejců FREEGO pro vlastní potřebu a nikoli pro další prodej.
Tyto zásady jsou k dispozici v jiných jazycích na adrese https://freegous.myshopify.com/pages/technical-support. V případě rozporu mezi různými překlady těchto podmínek má přednost anglická verze.
Používáním vašeho produktu FREEGO souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Zásadami. Pokud nesplňujete podmínky nebo nesouhlasíte s žádnou z Podmínek, nepoužívejte svůj produkt FREEGO. Pokud vrátíte neaktivovaný produkt do sedmi (7) dnů v souladu s bodem 3 těchto Zásad, můžete mít nárok na plnou náhradu za váš nákup produktu.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA

V rámci této omezené záruky společnost FREEGO zaručuje, že každý výrobek společnosti FREEGO, který si zakoupíte, nebude mít vady materiálu a zpracování při běžném používání v souladu s materiály zveřejněnými společností FREEGO během záruční doby. Publikované produktové materiály společnosti FREEGO zahrnují, ale nejsou omezeny na, uživatelské příručky, bezpečnostní pokyny, specifikace, upozornění v aplikaci a servisní komunikace.
Záruční doba pro různé produkty a díly se liší, podívejte se prosím na https://freegous.com/pages/technical-support, abyste si ověřili trvání záruky pro váš konkrétní produkt nebo díly. Záruční doba na produkt začíná dnem dodání takového produktu, pokud nemůžete předložit fakturu nebo jiný platný doklad o koupi, záruční doba začne běžet 90 dnů po datu odeslání uvedeného na produktu, pokud není dohodnuto jinak. mezi vámi a FREEGO.

Pokud produkt během záruční doby nefunguje tak, jak je zaručeno, můžete získat poprodejní servis kontaktováním místního servisního střediska společnosti FREEGO, jak je uvedeno v části III těchto zásad, nebo prostřednictvím https://freegous.com/pages/technical-support. Pro záruční servis budete muset poskytnout platný doklad o nákupu, účtenku nebo číslo objednávky (pro přímý prodej FREEGO).
Za služby, na které se tato omezená záruka nevztahuje, mohou být účtovány poplatky. Kontaktujte prosím FREEGO pro informace specifické pro vaši lokalitu.
Upozorňujeme, že záruční servis je k dispozici pouze v příslušných servisních oblastech FREEGO, kde jste zakoupili svůj produkt FREEGO.

FREEGO se pokusí diagnostikovat a vyřešit váš problém telefonicky, e-mailem nebo online chatem. FREEGO vás může nasměrovat ke stažení a instalaci konkrétních aktualizací softwaru.
Pokud váš problém nelze vyřešit po telefonu nebo prostřednictvím aplikace aktualizací softwaru, můžete být požádáni, abyste produkt doručili společnosti FREEGO k dalšímu prozkoumání. Společnost FREEGO zajistí opravu nebo výměnu bezplatně, pokud problém spadá do této omezené záruky.

Tato zásada se nevztahuje na následující:
× Havárie nebo poškození ohněm způsobené nevýrobními faktory, mimo jiné včetně chyb pilota.
× Poškození způsobené neoprávněnou úpravou, rozebráním nebo otevřením pláště, které není v souladu s oficiálními pokyny nebo manuály.
× Poškození vodou nebo jiné škody způsobené nesprávnou instalací, nesprávným použitím nebo provozem, který není v souladu s oficiálními pokyny nebo manuály.
× Škoda způsobená neautorizovaným poskytovatelem služeb.
× Poškození způsobené neoprávněnou úpravou obvodů a nesouladem nebo nesprávným použitím baterie a nabíječky.
× Poškození způsobené jízdou, která nedodržovala doporučení návodu k obsluze.
× Škody způsobené provozem za špatného počasí (tj. silný vítr, déšť, písečná/prachová bouře atd.)
× Poškození způsobené provozováním produktu při hmotnosti vyšší, než je bezpečná vzletová hmotnost, jak je uvedeno v návodech k použití.
× Poškození způsobené nucenou jízdou, když součásti zestárly nebo byly poškozeny.
× Poškození způsobené problémy se spolehlivostí nebo kompatibilitou při použití neautorizovaných dílů třetích stran.
× Poškození způsobené provozem jednotky s málo nabitou nebo vadnou baterií.
× Nepřerušovaný nebo bezchybný provoz produktu.
× Ztráta nebo poškození vašich dat produktem.
× Jakékoli softwarové programy, ať už dodané s produktem nebo nainstalované později.
× Poškození vyplývající z jakékoli technické nebo jiné podpory, která není FREEGO, jako je pomoc s otázkami typu „jak na to“ nebo nepřesné nastavení a instalace produktu.
× Výrobky nebo díly s pozměněným identifikačním štítkem nebo ze kterých byl identifikační štítek odstraněn.

PŘI PŘIJÍMÁNÍ SLUŽBY JE SPOLEČNOST FREEGO ODPOVĚDNÁ ZA ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ VAŠEHO PRODUKTU, POUZE POKUD JE V DRŽENÍ SPOLEČNOSTI FREEGO NEBO V PŘEPRAVĚ, POKUD JE FREEGO ODPOVĚDNÉ ZA PŘEPRAVU.
FREEGO NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA ZTRÁTU NEBO VYZDÁNÍ JAKÝCHKOLI DAT, VČETNĚ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ, VLASTNĚNÝCH INFORMACÍ NEBO OSOBNÍCH INFORMACÍ, OBSAŽENÝCH V PRODUKTU.
ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ A BEZ OHLEDU NA SELHÁNÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU JAKÉKOLI ZDE UVEDENÉ NÁPRAVY NEBUDE SPOLEČNOST FREEGO, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, DODAVATELÉ, PRODEJCI NEBO POSKYTOVATELÉ SLUŽEB ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI Z NÁSLEDUJÍCÍCH NÁSLEDUJÍCÍCH NÁSLEDUJÍCÍCH ZEMĚDĚLŮ JE ZALOŽENO NA SMLOUVĚ, ZÁRUCE, NEDBALOSTI, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINÉ TEorii ODPOVĚDNOSTI: 1) TŘETÍ STRANA VŮČI VÁM NÁROKUJE ZA ŠKODY; 2) ZTRÁTU, POŠKOZENÍ NEBO VYZDÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ; 3) ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, TRESTUJÍCÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZTRÁTY ZISKU, OBCHODNÍCH VÝNOSŮ, DOBRÉHO JMÉNA NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ÚSPOR. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI FREEGO, JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ, DODAVATELŮ, PRODEJCŮ NEBO POSKYTOVATELŮ SLUŽEB ZA ŠKODY Z JAKÉKOLI PŘÍČINY V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ VÝŠI SKUTEČNÝCH PŘÍMÝCH ŠKOD, ABY NEPŘESAHOVALA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZA PRODUKT.
VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ŠKODY ZA ZRANĚNÍ (VČETNĚ SMRTÍ), ŠKODY NA NEMOVITÉM MAJETKU NEBO ŠKODY NA HMOTNÉM OSOBNÍM MAJETKU, ZA KTERÉ SPOLEČNOST FREEGO ODPOVÍDÁ PODLE ZÁKONA.
JAKÉ NĚKTERÉ STÁTY NEBO JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, NEMUSÍ SE NA VÁS TÝKAT VYŠŠÍ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ.

V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, S VÝJIMKOU VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH V TÉTO OMEZENÉ ZÁRUCE, SPOLEČNOST FREEGO ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ ZÁKONNÉ, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ: (A) JAKÉKOLI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY TN, POSKYTOVANÉ ZÁRUKY PARTURILAB KLIDNÉ UŽÍVÁNÍ NEBO NEPORUŠOVÁNÍ; A (B) JAKÉKOLI ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ Z OBCHODOVÁNÍ, POUŽÍVÁNÍ NEBO OBCHODOVÁNÍ. SUBJEKTY FREEGO NEZARUČUJÍ, S VÝJIMKOU VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH V OMEZENÉ ZÁRUCE FREEGO, ŽE PRODUKT, PŘÍSLUŠENSTVÍ PRODUKTU NEBO JAKÉKOLI ČÁSTI PRODUKTU NEBO JAKÉKOLI MATERIÁLY BUDOU NEPŘERUŠENY, ZABEZPEČENY NEBO BEZ JINÝCH CHYB NEBO CHYB. KOMPONENTY.
V PŘÍPADĚ, ŽE TYTO ZÁRUKY NELZE ODMÍTAT, OMEZUJE SPOLEČNOST FREEGO DOBA TRVÁNÍ A NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY TĚCHTO ZÁRUK NA DOBU TRVÁNÍ TÉTO VÝSLOVNÉ ZÁRUKY A SLUŽBY OPRAV NEBO VÝMĚNY POSKYTOVANÉ V TÉTO ZÁRUCE OMEZENY, DLE MOŽNOSTI SPOLEČNOSTI FREEGO.
NĚKTERÉ JURISDIKCE MOHOU ZAKÁZAT ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK A MŮŽETE MÍT DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE RŮZÍ OD JURISDIKCE DO JURISDIKCE.

Tato omezená záruka vám poskytuje další a specifická zákonná práva. V souladu s platnými zákony vašeho státu nebo jurisdikce můžete mít další práva. Na základě písemné smlouvy se společností FREEGO můžete mít také další práva. Nic v této omezené záruce neovlivňuje vaše zákonná práva, včetně práv spotřebitelů vyplývajících ze zákonů nebo předpisů upravujících prodej spotřebitelských produktů, kterých se nelze vzdát nebo omezit dohodou.

2. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Společnost FREEGO zaručuje, že za následujících podmínek lze vyžádat službu vrácení a vrácení peněz, náhradní službu a záruční opravu. Pro více podrobností prosím kontaktujte FREEGO nebo svého autorizovaného prodejce FREEGO. Budete požádáni o vyplnění formuláře pro opravu, který by nám měl být zaslán spolu s jednotkou, která má být opravena.

√ Do čtrnácti (14) kalendářních dnů od obdržení produktu, pokud produkt nemá žádnou výrobní vadu, nebyl aktivován a je stále v novém nebo jako novém stavu.
√ Do čtrnácti (14) kalendářních dnů od obdržení produktu, pokud má produkt výrobní vadu.

× Je požadováno po čtrnácti (14) kalendářních dnech od obdržení produktu.
× Produkt zaslaný společnosti FREEGO za účelem služby Return & Refund Service nezahrnuje veškeré originální příslušenství, přílohy nebo obal, nebo jakákoli položka není v novém nebo jako novém stavu, tj. s prasklinami, promáčklinami nebo škrábanci.
× Nebyl poskytnut zákonný doklad o koupi, účtenka nebo faktura nebo se důvodně domnívá, že byly zfalšovány nebo s nimi bylo manipulováno.
× Jakákoli závada nebo poškození výrobku je způsobeno neoprávněným použitím nebo úpravou výrobku, včetně vystavení vlhkosti, vniknutí cizích těles (voda, olej, písek atd.) nebo nesprávné instalace či provozu.
× Štítky výrobků, sériová čísla, vodotěsné značky atd. vykazují známky manipulace nebo úpravy.
× Poškození výrobku je způsobeno neovlivnitelnými vnějšími faktory, včetně požáru, záplav, silného větru nebo úderu blesku.
× Produkt není společnosti FREEGO doručen do čtrnácti (14) kalendářních dnů po odeslání potvrzení služby vrácení a vrácení peněz od společnosti FREEGO.
× Další okolnosti uvedené v těchto zásadách.

√ Do patnácti (15) kalendářních dnů od obdržení produktu, pokud produkt utrpěl při přepravě značné poškození, vždy za předpokladu, že může být společnosti FREEGO poskytnut doklad o poškození vydaný přepravcem.
√ Do patnácti (15) kalendářních dnů od obdržení produktu, pokud produkt neodpovídá původnímu popisu produktu v jednom nebo více významných ohledech.
√ Do patnácti (15) kalendářních dnů od obdržení produktu, pokud u produktu dojde k selhání výkonu.

× Služba je požadována více než patnáct (15) kalendářních dnů po obdržení produktu.
× Nejsou poskytnuty právní doklady o nákupu, účtenky nebo faktury nebo se důvodně předpokládá, že byly padělány nebo s nimi bylo manipulováno.
× Produkt zaslaný společnosti FREEGO k výměně neobsahuje veškeré originální příslušenství, přílohy a obaly nebo obsahuje položky poškozené chybou uživatele.
× Po provedení všech příslušných testů společností FREEGO se zjistí, že výrobek nemá žádné vady.
× Jakákoli závada nebo poškození výrobku je způsobeno neoprávněným použitím nebo úpravou výrobku, včetně vystavení vlhkosti, vniknutí cizích těles (voda, olej, písek atd.) nebo nesprávné instalace či provozu.
× Štítky výrobků, sériová čísla, značky poškození vodou atd. vykazují známky neoprávněné manipulace nebo úpravy.
× Poškození je způsobeno neovladatelnými vnějšími faktory, včetně požárů, záplav, silného větru nebo úderu blesku.
× Přijatý produkt nebyl odeslán zpět společnosti FREEGO sedm (7) kalendářních dnů po potvrzení výměny od společnosti FREEGO.
× Doklad o poškození během přepravy vystavený přepravcem nelze předložit.
× Další okolnosti uvedené v těchto zásadách.

Před získáním poprodejního servisu je třeba provést následující kroky:
√ Postupujte podle postupů specifikovaných společností FREEGO, jak je uvedeno v části „Všeobecný postup poprodejních služeb FREEGO“.
√ V případě potřeby poskytněte FREEGO všechna systémová hesla.
√ Zajistěte společnosti FREEGO dostatečný a bezpečný přístup k vašemu produktu, aby společnost FREEGO mohla poskytovat služby podle potřeby.
√ Odstraňte všechny dodatečné díly, úpravy a příslušenství, na které se nevztahuje záruka.
√ Zajistěte, aby se na produkt nebo jeho část nevztahovala žádná zákonná omezení, která brání jeho výměně.
√ Pokud nejste vlastníkem produktu nebo jeho části, získejte od vlastníka oprávnění, aby společnost FREEGO mohla poskytovat záruční servis.

Pokud poprodejní servis zahrnuje výměnu produktu nebo části, vyměněný produkt nebo část se stane majetkem společnosti FREEGO a náhradní produkt nebo část se stane vaším majetkem. Pouze nezměněné produkty a díly FREEGO jsou způsobilé k výměně.
Náhradní produkty nebo díly poskytované společností FREEGO nemusí být nové, ale budou v dobrém funkčním stavu a alespoň funkčně ekvivalentní se zárukou původního produktu nebo součásti. Náhradní produkt nebo díl budou kryty po dobu zbývající v záruce původního produktu.

Pokud získáte službu podle těchto zásad, opravňujete společnost FREEGO k ukládání, používání a zpracování vašich kontaktních informací, včetně jména, telefonních čísel, adresy a e-mailové adresy. Souhlasíte a chápete, že je nezbytné, aby společnost FREEGO shromažďovala, zpracovávala a používala vaše údaje k provádění služeb podle těchto zásad. Můžeme vás kontaktovat, abychom se zeptali na vaši spokojenost s našimi službami nebo abychom vás informovali o stažení produktu nebo bezpečnostních problémech. Zásady ochrany osobních údajů společnosti FREEGO jsou k dispozici na adrese http://www.freegousa.com/pages/privacy-policy.